BUDIMO PODUZETNI! Učenje za poduzetništvo u osnovnoj školi by Marijana Vrančić.

Postoji izreka koja kaže da „najsnažnija stabla rastu u području jakih vjetrova“.

Ako pustimo mašti na volju, i usporedimo našu djecu sa stablima, ne možemo ne zapitati se: Ima li poticajnog, osnažujućeg vjetra u vremenu i prostoru u kojem žive? Može li ih život „u zavjetrini“ i posvemašnja zaštićenost – današnja stvarnost mnogih mladih ljudi – učiniti dovoljno snažnima da se sigurno i samouvjereno zapute u svoju vlastitu životnu avanturu?

Povezivanje „stvarnog života“ i formalnog obrazovanja postala je nužnost o kojoj više nitko ne dvoji. „Učenje za život, a ne za testove“, misija je koje su se prihvatile mnoge zemlje suvremenog svijeta u svojoj praksi obrazovanja mladih naraštaja. Ono što je ostalo kao otvoreno pitanje jest, kako napustiti stare obrasce i prihvatiti nove izazove u postojećim uvjetima.

Moć i snaga osobnog iskustva ne može biti zamijenjena niti jednom lekcijom iz udžbenika. Osobno iskustvo omogućuje trajnije usvajanje znanja. Svi smo se bezbroj puta uvjerili u to da bolje pamtimo ono što smo učinili, nego ono što smo vidjeli ili čuli.

Svjesni te činjenice, osnovali smo učeničku zadrugu putem koje omogućujemo učenje u uvjetima koji su izvorni, životni, stvarni i izazovni. Povezali smo praktičan rad i teorijsko učenje i omogućili djeci osjetiti puls sredine u kojoj žive. Učimo ih raditi u timovima, ali i samostalno, navikavamo ih na pozitivnu međuovisnosti, ali i na ispoljavanje vlastite osobnosti. Nudimo im učenje iz vlastitog rada, razvijanje raznih praktičnih vještina, snalaženje u svijetu odraslih, poslovno pregovaranje, vođenje dokumentacije, rad s novcem, prezentiranje sebe i svog rada. Poučavamo ih kako biti poduzetan, zauzeti se za sebe i iskoristiti priliku kad im se ukaže.

Naše spoznaje, otkrića, pogreške, uspjehe opisali smo u knjizi Budimo poduzetni! Učenje za poduzetništvo u osnovnoj školi.IMG_8529

Upotrijebite naša iskustva u svojoj praksi, učite s nama, stvarajte svoja vlastita iskustva. Uvećavanjem, povezivanjem i dijeljenjem znanja – obrazujmo sadašnje, i postavimo temelje za buduće, poduzetne generacije. Budimo poduzetni zajedno!

Marijana Vrančić

IMG_8574

Marijana Vrančić i David McMurtry na promociji knjige BUDIMO PODUZETNI! Učenje za poduzetništvo u osnovnoj školi

Možete saznati više o BUDIMO PODUZETNI! Učenje za poduzetništvo u osnovnoj školi na http://inspiredbylearning.eu/book.php?id=30&language=hr


There is a saying about the strongest trees growing in areas with strong winds.

If we let our imagination roam free and compare our children to trees, we cannot help but wonder: Are there any stimulating, strengthening winds in the time and area they live in? Can this sheltered life – the reality of many youngsters today – make them strong enough to embark safely and confidently on the adventure of their own lives?

Connecting “real life“ with formal education has become a necessity that everyone agrees on. “Learning for life, and not for exams“ is the mission many modern world countries have adopted in their education practices for the young generations. But one question remains unanswered: How do we abandon the old patterns and accept new challenges under current conditions?

Power and strength of personal experience cannot be replaced by any textbook lesson. Personal experience enables a more permanent adoption of knowledge. We have all been convinced on numerous occasions that we remember the things we did much better than the ones we saw or heard.

Being aware of that, we founded a pupils’ cooperative to give the pupils a chance to learn under original, life-like, real, and challenging conditions. We connected practical work with theoretical learning and allowed the children to feel the pulse of their surroundings. We taught them how to work in teams, but also individually, got them used to positive codependence, as well as to expressing their own personalities. We offered them a chance to learn from their own work, to develop various practical skills, find their way in the grown-up world, to negotiate business, keep records, work with money, present themselves and their work. We teach them how to be entrepreneurial, stand up for themselves and take advantage of opportunities presented to them.

Everything we learned from this, what we discovered, including our mistakes and successes, everything is presented in the book Let’s Get Entrepreneurial! Entrepreneurial Learning in Elementary Schools. Use our experiences, learn with us, and create experiences of your own. By broadening, connecting, and sharing our knowledge we can educate today’s generations and set the foundations for future generations of entrepreneurs. Let’s get entrepreneurial together!

Marijana Vrančić

You can find out more about Let’s Get Entrepreneurial! Entrepreneurial Learning in Elementary Schools at  http://inspiredbylearning.eu/book.php?id=30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

inspired and co-creative writing, publishing and sharing

%d bloggers like this: